Suppression keeps us in darkness

 

 House of Tantra ·  17 October 2018

 

 

The society that we co-create is still based on primitive ownership relations carried out by semi-official or hidden power solutions. The patriarchal social structure was always maintained by dividing, creating conflicts and wars. What was made to create fear in public, to agree to expand the tightened control mechanisms. This system supports the unconscious parts within us, operating in the shadow, which represent the immature characteristics of humanity. We can say that everything we do not accept in ourselves and try not to show others, manifested, for example, by suppressed anger or lust, is the result of the deformation of this system. Deformation which comes from suppression of everything what is natural and authentic.

 

Suppression is the main method for maintaining collective consciousness in the dark.

 

People with a suppressed vital force do not have access to inner energy, their personal power. You can control them more easily, they are more susceptible to any kind of manipulation. Thats why we have so many laws, prohibitions, ideologies and religious systems that restrict us. Not coincidentally, thanks to these prohibitions and restrictions, there is a huge, dark underground supporting and serving the deformed, hungry parts of our collective unconsciousness. Culture, which suppresses natural needs and instincts in the light of the day, transforms into a culture of rape in the dark of night.

At the same time, we live in a time of great change and awakening of consciousness on a mass scale. We recognize how much resentment and traumas we have accumulated as a society and as individuals. How much work is needed for cleansing and transformation of negative emotions. Many of us have begun the process of healing ourselves and others. We awaken to the fact that only through cooperation with others, together we can change our world. We also start to understand, that it is not enough to concentrate on positive experiences, and try to keep on high vibrations. That we also need to lean over to our personal shadow, unresolved themes from the past, to release what has been suppressed, rejected or wounded within us. There is a desire to take care of the parts of us that need attention, love. That they may be suffering, pushed into the personal underground. Knowing that change needs to start with oneself, understanding that the external world and what meets us, somehow reflects our inner state, we have developed many methods of healing and transforming ourselves. Because all of our individual and collective experiences are recorded in our bodies as on a hard disk, many of us have discovered that the most effective and immediate method of solving our problems will be reaching deeply into the physical body. To cleanse and free the body from traumas and painful experiences accumulated in it. In this way, in one week, people can unblock and release deep layers of suppressed pain. They can get something, they could not do for 20 years of psychotherapy and spiritual practice. They regain flow of love and joy in the body and heart.

  

Stłumienie utrzymuje świadomość w mroku i cierpieniu

 

Dom Tantry ·  6 października 2018

 

 

Społeczeństwo, które współtworzymy, nadal oparte jest na prymitywnych stosunkach własnościowych, realizowanych przez półoficjalne lub ukryte rozwiązania siłowe. Patriarchalne struktura społeczna zawsze utrzymywana była poprzez kreowanie podziałów, tworzenie konfliktów i wojen. Co miało i ma na celu zastraszenie społeczeństwa, by zgodziło się na rozbudowanie zaostrzonych mechanizmów kontroli. System ten wspiera nieświadome części wewnątrz nas, działające w cieniu, które reprezentują niedojrzałe cechy ludzkości. Można powiedzieć, że wszystko co w sobie nie akceptujemy i staramy nie pokazywać innym, manifestowane przykładowo przez stłumiony gniew czy pożądanie, jest wynikiem oddziaływania deformacji tego systemu na nas. Deformacji polegającej na niedopuszczaniu do głosu tego co jest naturalne i autentyczne.

 

Stłumienie i ograniczanie są głównymi metodami na utrzymanie kolektywnej świadomości w strefie mroku.

Osoby ze stłumioną siłą życiową nie mają dostępu do wewnętrznego zasilania, swojej osobistej mocy. Można nimi łatwiej sterować, są bardziej podatne na wszelkie rodzaje manipulacji. Taką rolę tłumienia mają ograniczające nas prawa, zakazy, ideologie i systemy religijne. Nieprzypadkowo, dzięki tym zakazom i ograniczeniom, istnieje olbrzymie, mroczne podziemie podtrzymujące i obsługujące zdeformowane, głodne części naszej kolektywnej nieświadomości. Kultura, która w świetle dnia tłumi naturalne potrzeby i instynkty, w ciemności nocy przeobraża się w kulturę gwałtu.

 

Jednocześnie żyjemy w czasach wielkiej zmiany i przebudzenia świadomości na masową skalę. Rozpoznajemy jak wiele zranień i traum nagromadziliśmy jak społeczeństwo i jako indywidualne osoby. Jak duża praca jest potrzebna dla wewnętrznego oczyszczenia i transformacji negatywnych emocji. Wielu z nas rozpoczęło proces uzdrawiania siebie i innych.
Przebudzamy się do faktu, że tylko poprzez współpracę z innymi, razem możemy zmienić nasz świat. Zaczyna do nas też docierać, że nie wystarczy tylko koncentrować się na pozytywnych doświadczeniach, i starać się utrzymać na wysokich wibracjach.
Że trzeba rownież pochylić się nad swoim osobistym cieniem, nierozwiązanymi tematami z przeszłości, aby uwolnić to co wewnątrz nas zostało stłumione, odrzucone lub zranione. Pojawia się chęć zaopiekowania się częściami nas, które potrzebują uwagi, miłości. Które być może cierpią, zepchnięte w osobiste podziemie.
Wiedząc że zmianę trzeba zacząć od siebie, rozumiejąc że zewnętrzny świat i to co nas spotyka, w jakiś sposób odzwierciedla stan naszego wnętrza, rozwinęliśmy wiele metod uzdrowienia i transformacji siebie.
Ponieważ wszystkie nasze indywidualne i kolektywne doświadczenia zapisują się w naszym ciele jak na twardym dysku, wielu z nas odkryło, że najbardziej skuteczną i bezpośrednią metodą rozwiązania naszych problemów, będzie sięgnięcie głęboko do cielesności fizycznej. Do pracy polegającej na oczyszczeniu i uwolnieniu z ciała nagromadzonych w nim traum i bolesnych doświadczeń.

W ten sposób, w ciągu jednego tygodnia, ludzie mogą odblokować i wyzwolić głębokie warstwy stłumionego bólu. Dostają coś, czego nie mogli zrealizować przez 20 lat psychoterapii i duchowej praktyki. Odzyskują poczucie przepływu miłości i radości w brzuchu i sercu.

 

Na bazie osobistego i grupowego procesu uzdrawiania, wieloletnich doświadczeń został opracowany i powołany do życia tygodniowy trening przebudzenia i uzdrowienia seksualności ”Odrodzenie Feniksa”. Jego specyfiką jest świątynne, rytualne podejście do pracy z ciałem, zintegrowane z podejściem tradycyjnej ścieżki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem na jego kolejną edycję w październiku 2020.